banner02

Önümler

UHMWPE Sintetiki buz tagtasy / Sintetiki buz meýdançasy

gysga düşündiriş:

Uhmwpe sintetiki buz meýdançasy, kiçijik buz meýdançasy ýa-da iň uly täjirçilik ýapyk buz meýdançasy üçin hakyky buzuň ýerine ulanylyp bilner.Sintetiki material hökmünde UHMW-PE (Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen) we HDPE (ýokary dykyzlykly polihilen) saýlaýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Uhmwpe sintetiki buz meýdançasy, kiçijik buz meýdançasy ýa-da iň uly täjirçilik ýapyk buz meýdançasy üçin hakyky buzuň ýerine ulanylyp bilner.Sintetiki material hökmünde UHMW-PE (Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen) we HDPE (ýokary dykyzlykly polihilen) saýlaýarys.

Sintetiki buz tagtasy garra garşy, poslama garşy, spesifikasiýalarda doly, ýüzünde tekiz, güýçli dartylýar we daşarky güýçler tarapyndan täsir etmek we deformasiýa etmek aňsat däl.

Sintetiki buz lykiasy tagtasy gurnalar we -50 ℃ 70 at ulanylanda solmaz, döwülmez ýa-da çişirilmez .Gaty bezeg we oňat bezeg bilen.

Sintetiki buz lykia tagtasyny gurmak aňsat.Simpleönekeý we çalt ýaý bilen gurnalan.Gurnama netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýan berk berkitildi.Owadan görnüşi bar.

Önümiň artykmaçlygy:

1. erişmez, döwülmez, ýarylmaz ýa-da poslamaz, ýokary könelişme, gowy himiki garşylyk, ömri has uzyn bolar.

2. Pes temperatura garşylyk, pes sürtülme koeffisiýenti, öz-özüňi ýaglamak, hapalanma, ses ýok.

3. impactokary täsirli garşylyk, Plastiki buz meýdançalary polatdan has kyn, ýokary howpsuzlyk derejesinden peýdalanyp biler.

4. Çykdajy artykmaçlygy, ýokary çykdajylary çekmezden, çylşyrymly tehniki hyzmat etmezden, elektrik we suw tölegleri ýok.

5. Hakyky buz meýdançasy bilen deňeşdirilende, hakyky buzuň diňe 1/5 bölegi bolýar.

6. Islendik ýer üçin dogry ölçeg.Gurmak çalt we aňsat.

Emeli buz meýdançasy minimal tehniki hyzmaty talap edýär, buz meýdançalary dil we çukur birikdiriş ulgamyny ulanýar, panelleri birleşdirjek wilkalara diňe çekiç gerek.Buzly paneller çäksiz gurnama, 10 ýyla çenli ömri dowam edip biler.

pro

Dil we çukur baglanyşygy:

Sintetiki buz paneli, kämilleşdirilen ösen birikmämizi ulanýar.Sintetiki buz panelleriniň dil we çukur baglanyşyklary, gaty tekiz ýüz we iň ygtybarly baglanyşyk üpjün edýär.

Panelleri çalt we aňsat gurnap bolýar.panelleri birleşdirjek wilkalara gabat gelmek üçin diňe çekiç gerek.olary aýyrmak üçin her paneli agaç zolak bilen götermek we panelleri we wilkalary san-sajaksyz urmak ýeterlikdir.

Sintetiki buz panelleriniň dili we çukur baglanyşyklary, pol 100% bolmasa-da panelleriň arasynda howply ädimleriň döremeginiň öňüni alýar we konkide konkide görünmeýän panelleriň arasyndaky bogunlaryň üstünden optimal süýşmegi üpjün edýär.

Maksi-Pack_Starter_Kit_590x
sintetiki buz
www.u-satyn al

  • Öňki:
  • Indiki: