banner02

Önümler

Polietilen PE1000 list - UHMWPE geýmäge çydamly

gysga düşündiriş:

Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen UHMW-PE / PE 1000 ýokary molekulýar agramly termoplastikdir.Highokary molekulýar agramy sebäpli, UHMW-PE görnüşi, ajaýyp süýşmek häsiýetlerini we könelişmegi talap edýän amaly programmalar üçin amatly materialdyr.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Gysgaça mazmun

pro-5

Adatça aşa ýokary molekulaly agram, UHMW ýa-da UHMWPE diýlip atlandyrylýan polietilen PE 1000 sahypasy, iň meşhur in engineeringenerçilik plastmassalarymyzyň biridir.Aşgazan, himiki maddalara, täsire we könelmegine ajaýyp garşylyk görkezýär we sürtülmäniň gaty pes täsirini hödürleýär.UHMW zäherli däl, yssyz we öri meýdanlaryna ýokary çydamly.

UHMW plastmassa list, köplenç köýnek zolaklaryna, zynjyr gollanmalaryna we üýtgeýän böleklere işlenýär we azyk önümlerini gaýtadan işlemekde we guýmak işlerinde meşhur in engineeringener plastmassasydyr.PE1000-iň aýratyn derejeleri, önümleriň akymyny gowulaşdyrmaga we çişirilmeginiň we arhiwlenmeginiň öňüni almaga kömek edip, awtoulaglary, awtoulaglary we awtoulaglary zyňmak üçin köp sanly material işlemekde ulanylýar.

Parametr

No.ok. Haryt Bölüm Synag standarty Netije
1 Dykyzlygy g / sm3 GB / T1033-1966 0.91-0.96
2 Galyndylaryň gysylmagy%   ASTMD6474 1.0-1.5
3 Arakesmede uzalma % GB / T1040-1992 238
4 Dartyş güýji Mpa GB / T1040-1992 45.3
5 Top indentasiýa gatylygy 30g Mpa DINISO 2039-1 38
6 Rokwelliň gatylygy R ISO868 57
7 Egilme güýji Mpa GB / T9341-2000 23
8 Gysyş güýji Mpa GB / T1041-1992 24
9 Statiki ýumşadyjy temp.   ENISO3146 132
10 Aýratyn ýylylyk KJ (Kg.K)   2.05
11 Täsir güýji KJ / M.3 D-256 100-160
12 Atylylyk geçirijiligi % (m / m) ISO11358 0.16-0.14
13 Süýşmek häsiýetleri we sürtülme koeffisiýenti   Plastiki / polat (WET) 0.19
14 Süýşmek häsiýetleri we sürtülme koeffisiýenti   Plastiki / polat (gurak) 0.14
15 Kenar gatylygy D.     64

Aýratynlyklary

1. Köýnege garşylygy gowulandyrmak.UHMW polietileniň iň täsirli häsiýetlerinden biri, aşa ýokary aşgazana garşylygydyr, köp in engineeringenerçilik programmalarynda bahasyna ýetip bolmaýar.Plhli plastmassalaryň arasynda onuň könelmegine garşylyk iň gowusydyr, hatda köp metal materiallaryň (kömür polat, poslamaýan polat, bürünç we ş.m.) adaty könelişme garşylygy hem beýle gowy däl.Polietileniň molekulýar agramy artdygyça, material könelmäge çydamly bolýar.

2. Örän ýokary täsir garşylygy.Ultra ýokary molekulýar agramly polietileniň täsir güýji onuň molekulýar agramy bilen baglanyşyklydyr.Molekulanyň agramy 2 milliondan pes bolanda, täsir güýji molekulýar agramyň ýokarlanmagy bilen ýokarlanýar we iň ýokary derejesine 2 million töweregi ýetýär.Iň ýokary derejeden soň, täsir güýji molekulýar agram bilen ýokarlanýar.peseler.Munuň sebäbi molekulalar zynjyrynyň adaty däldigi we fotokristallaşmagyna päsgelçilik döredýär, şeýlelik bilen makromolekulada uly täsir energiýasyny siňdirip biljek uly amorf sebit bar.

3. Pes sürtülme koeffisiýenti.UHMWPE gaty aşaga çydamly, sürtülme pes koeffisiýentine we öz-özüni ýaglamak üçin amatlydyr, pyçaklary, süýşürijileri we pollary götermek üçin amatly materialdyr.

Ultra ýokary molekulýar agramly polietileniň enjamyň sürtülme bölegi hökmünde ulanylmagy diňe bir könelişen ömri gowulaşdyrmak bilen çäklenmän, energiýany hem tygşytlap biler.

4. Gowy himiki garşylyk.Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen himiki poslama garşylygy gowy.Konsentrirlenen azot kislotasyndan we konsentrirlenen kükürt kislotasyndan başga ähli boýag we kislota erginlerinde poslamaz we konsentrirlenen gidroklor turşusynda (80 ° C) ulanylyp bilner, <20% azot kislotasynda-da durnukly, < 75% kükürt kislotasy, şeýle hem suwda, suwuk ýuwmakda durnukly.)

Şeýle-de bolsa, aşa ýokary molekulýar agramly polietilen ysly ýa-da galogen birleşmelerde çişmek gaty aňsat (esasanam has ýokary temperatura şertlerinde), şonuň üçin ulanylanda aýratyn üns berilmelidir.

5. Suwuň siňdirilmegi gaty pes.UHMWPE suwuň siňdiriliş derejesi gaty pes, sorulmaýar diýen ýaly, suwda çişmeýär we neýlondan has az sorulýar.

6. malylylyk aýratynlyklary.ASTM (4,6 kg / cm2 ýük) usulyna görä, ýylylygy ýoýmagyň temperaturasy 85 is.Ujypsyzja ýüküň aşagynda hyzmatyň temperaturasy 90 reach ýetip biler.Specialörite ýagdaýlarda has ýokary temperaturada ulanmaga rugsat berilýär.Molokary molekulaly agramly polietilen ajaýyp berkligi bolan materialdyr, şonuň üçin pes garşylygy hem gaty gowy, we pes temperaturada -269 ° C-de belli bir derejede süýümlilik derejesine eýe we bu ýerde alamat ýok.

7. Elektrik aýratynlyklary.UHMWPE giň temperatura diapazonynda ajaýyp elektrik aýratynlyklaryna eýedir, göwrümine garşylyk 10-18CM, bölüniş naprýa 50eniýesi 50KV / mm, dielektrik hemişelik 2,3.Giň temperaturada we ýygylyk aralygynda onuň elektrik häsiýetleri gaty az üýtgeýär.Heatylylyga çydamly temperatura aralygynda, elektrik in engineeringenerçiliginde gurluş materiallary we kagyz degirmenlerindäki materiallar hökmünde ulanmak üçin örän amatlydyr.

8. Zäherli däl aşa ýokary molekulýar agramly polietilen tagamsyz, zähersiz, yssyz, poslamaýan we fiziologiki aýlanyşyga we fiziologiki uýgunlaşmagyna eýe.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Azyk we derman serişdeleri müdirligi (FDA) we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Oba hojalygy ministrligi (USDA) iýmit we dermanlar bilen aragatnaşykda ulanylmagyna rugsat berýär.

Onuň aýratynlyklary, esasanam könelişme garşylygy, täsire garşylyk we öz-özüni ýaglamak häsiýetleri in engineeringenerçilik plastmassalarynyň arasynda iň gowusydyr.

pro-4
pro-6

Adaty ululyk

Haryt ady Önümçilik prosesi Ölçegi (mm) reňk
UHMWPE sahypasy galyp 2030 * 3030 * (10-200) ak, gara, gök, ýaşyl we başgalar
1240 * 4040 * (10-200)
1250 * 3050 * (10-200)
2100 * 6100 * (10-200)
2050 * 5050 * (10-200)
1200 * 3000 * (10-200)
1550 * 7050 * (10-200)

Haryt amaly

Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen, molekulýar agramy 3 milliondan gowrak bolan çyzykly gurluş polietileni aňladýar.Iň oňat öndürijiligi bolan in engineeringenerçilik plastmassa.Onuň bäş häsiýeti könelişme garşylygy, täsire garşylyk, poslama garşylyk, öz-özüňi ýaglamak we täsiriň energiýa siňdirilmegi.Halkara derejesinde "ajaýyp materiallar" hökmünde tanalýan iň oňat plastmassalar bar.

1. Könelişme garşylygyna we täsir garşylygyna esaslanýan programmalar
1) Dokma enjamlary
Dokma enjamlary UHMWPE-iň iň irki amaly meýdanydyr.Häzirki wagtda her dokma tehnikasynda ortaça 30 UHMWPE bölegi ulanylýar, meselem, gatnaw seçimleri, ştat taýaklary, dişli enjamlar, birikdirijiler, süpüriji çybyklar, bufer bloklary, eksantrikler, çybyklar, arka şöhleleri we ş.m. könelen bölekler.
2) Kagyz ýasaýjy enjamlar
Kagyz enjamlary UHMWPE programmasynyň ikinji ugry.Häzirki wagtda kagyz öndürmek enjamlarynda ulanylýan UHMWPE mukdary umumy mukdaryň 10% -ini tutýar.Gollanma tigirleri, gyryjy, süzgüç we ş.m.
3) Gaplaýyş enjamlary
Geçiriji relsleri, süýşüriji oturgyçlary, konweýerleriň, UHMW-PE gollanma relslerini, spacerleri we garawullary (plastmassa polat) ýasamak üçin üýtgedilen floroplastikany çalyşmak üçin UHMWPE ulanyň.
4) Umumy enjamlar
UHMWPE dişli, kamera, impeller, rulolar, kasnalar, podşipnikler, gyrymsy agaçlar, pyçaklar, gazetler, gazetler, elastik birikdirijiler, nurbatlar, turba gysgyçlary we ş.m. ýasamak üçin ulanylyp bilner.

2. Öz-özüni ýaglamak we taýak däl häsiýetlere esaslanýan programmalar
1) material saklamak we daşamak
UHMWPE: silos, hopper, çute we beýleki gaýtaryjy enjamlar, süýşýän ýüzler, rulolar we ş.m. poroşok örtükleri ýasamak üçin ulanylyp bilner.
2) oba hojalygy, gurluşyk tehnikasy
UHMWPE oba hojalygyna degişli enjamlar üçin könelişen tabaklary we ýaýlary ýasamak üçin ulanylyp bilner.
3) kanselýariýa
UHMWPE konki typmak sled tagtalaryny, sled tagtalaryny we ş.m. ýasamak üçin ulanylyp bilner.

3. Poslama garşylyk we suw däl siňdiriş esasly programmalar
1) gap gaplamak
Gün energiýasy enjamlary üçin ýyly suw gaplary ýasamak üçin UHMW-PE ulanmak häzirki wagtda UHMWPE-iň iň köp ulanylýan meýdanlaryndan biridir.
2) himiki enjamlar
Himiýa senagatynyň komponentlerini ýasamak üçin UHMW-PE ulanyň: möhürleýji doldurgyçlar, gaplaýyş materiallary, wakuum galyndy gutulary, nasos bölekleri, gyrymsy agaçlar, dişli enjamlar, möhürleýji bogunlar we ş.m.
3) turbageçiriji

4. Esasan arassaçylyk we zäherli däl programmalar
1) azyk we içgi senagaty
Içgi ýeňil senagatynda ajaýyp könelişme garşylygy, täsire garşylyk, öz-özüni ýaglamak we zäherlenmezlik esasan dürli dişli, kamer, konweýer liniýasynyň aşaga çydamly garawullary, gazetkalar, ýol görkeziji relsler we dürli sürtülme garşy, öz-özüňi öndürmek üçin ulanylýar. çalgy çalgy çalgylar, çyzgylar we ş.m. Azyk tehnikasynyň garawul relsleri, ýyldyz tigirleri, ýol görkezijileri, gyrymsy agaçlar we ş.m.

5. Beýleki häsiýetleriň ulanylmagy: gämi bölekleri, aşa pes temperatura mehaniki bölekleri we ş.m.
1) pes temperatura garşylyk programmasy
2) Elektrik izolýasiýa häsiýetleriniň ulanylmagy
3) Kömür känlerinde ulanmak

edip bileris

UHMWPE + MoS2 sahypasy

Täsirlere çydamly UHMWPE sahypasy

Anti-statik UHMWPE sahypasy

Ameangyn öçüriji UHMWPE sahypasy

Radiasiýa garşy UHMWPE sahypasy

Anti-UV UHMWPE sahypasy

Habaryňyzy bize iberiň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  • Öňki:
  • Indiki: