banner02

Habarlar

Polietilen list ulanylanda nämä üns bermeli?

HDPE ýalyn öçüriji kömür bunker liner, ýokary molekulýar agramly polietilen tagtanyň gysgaldylyşydyr.Sahypa ýokary molekulaly agramly polietilen çig malyna esaslanýar we müşderiniň isleglerine görä degişli üýtgedilen materiallar goşulýar we garylýar - kalendary - süzgüç - sowadyjy - ýokary basyş sazlaýjy - demolding - emele gelýär.Gowy eşik garşylygy, daşky gurşawy goramak, statiki garşy, ýassyk, ýokary aşaga garşylyk, çyglylyga garşylyk, poslama garşylyk, aňsat gaýtadan işlemek, şok siňdirişi, ses ýok, tygşytly, deformasiýa däl, täsir garşylygy, öz-özüni ýaglamak we a amaly goşundylar.Her dürli aşaga çydamly mehaniki bölekleri ýasamak üçin amatly.

Önümde ýeňil agram, täsire garşylyk, aşaga garşylyk, poslama garşylyk, ownuk sürtülme koeffisiýenti, energiýanyň siňdirilmegi, garramaga garşylyk, ýangyn saklaýjy, antistatik we ş.m. ýaly ajaýyp häsiýetler bar.Ulanyjylaryň oňa düşünmegini hasam ösdürmek üçin degişli hünärmen we tehniki işgärler polietilen listleriň ulanylmagyna aşakdaky ýaly üns bermelidirler:

1. Ilkinji gezek ulananymyzda, silos materialy ähli silos kuwwatynyň üçden iki bölegine saklanandan soň materialy boşadarys.

2. Işleýiş wagtynda materiallary ammarda elmydama giriş we düşüriş nokadynda saklamaly we material ammaryny ammaryň ähli kuwwatynyň ýarysyndan gowragynda saklamaly.

3. Polietilen listiň asmana göni täsir etmegi düýbünden gadagan edilýär.

4. Dürli materiallaryň gatylygy bölejikleri dürli-dürli.Material we akym tizligi isleg boýunça üýtgedilmeli däldir.Üýtgetmeli bolsa, asyl dizaýn kuwwatynyň 12% -inden köp bolmaly däldir.Isleg boýunça materialy ýa-da akym tizligini üýtgetmek, gäminiň hyzmat ediş möhletine täsir eder.

5. Daşky gurşawyň temperaturasy, adatça, 80 than-dan ýokary bolmaly däldir.Gurluşyny we islegini berkitmek üçin daşarky güýç ulanmaň.


Iş wagty: 25-2022-nji oktýabr