banner02

Habarlar

Antik-statiki POM sahypasynyň önümçilik perspektiwasy

Soňky ýyllarda güýçli giňişleýin häsiýetlere eýe bolan gyzgyn in engineeringenerçilik plastmassa hökmünde POM tagtasy gurluşyk pudagynda we önümçilik pudagynda giňden ulanylýar.Käbir adamlar hatda POM tagtasy polat, sink, mis we alýumin ýaly metal materiallary çalşyp biler diýip pikir edýärler.POM tagtasy ýokary eriş nokady we ýokary kristallylygy bolan termoplastiki in engineeringenerçilik plastmassa bolany üçin, dürli amaly ssenariýalarda ulanylanda üýtgedilmeli we täzelenmeli.

POM materialy ýokary gatylyk, könelişme garşylygy, çyglylyga garşylyk, himiki garşylyk we ş.m. aýratynlyklara eýedir. Güýçli ýangyç garşylygy, ýadawlyga garşylyk, ýokary täsir güýji, ýokary berklik, ýokary süýşmek garşylygy, gowy ölçegli durnuklylyk, öz-özüni ýaglamak, bar dizaýn erkinliginiň ýokary derejesi we uzak wagtlap -40-dan 100 ° C çenli ulanylyp bilner.Şeýle-de bolsa, otnositel dykyzlygyň ýokarylygy sebäpli, täsiriň güýji pes, ýylylyga garşylygy pes, ýangyn saklaýjy üçin ýaramly däl, çap etmek üçin ýaramly däl we galyplaryň gysyş tizligi uly, şonuň üçin POM modifikasiýasy gutulgysyz saýlaw.POM emele geliş döwründe kristallaşmak we has uly sferulitleri döretmek gaty aňsat.Haçan-da material täsir edilende, bu has uly sferulitler stresiň konsentrasiýa nokatlaryny emele getirip, maddy zeper ýetmegine ýykgyn edýärler.

13a5b7b143c21494b0fb5e90cc6d91a
8b97e932b9a06476e7cb75cf56de4ef

POM ýokary duýgurlyga, pes täsir täsir güýjüne we ýokary galyplaýyş gysyş tizligine eýe.Önüm içerki streslere ýykgyn edýär we berk emele gelmek kyn.Bu, POM-yň amaly diapazonyny ep-esli çäklendirýär we käbir ugurlarda önümçilik talaplaryny kanagatlandyryp bilmeýär.Şonuň üçin ýokary tizlik, ýokary basyş, ýokary temperatura we ýokary ýük ýaly agyr iş şertlerine has gowy uýgunlaşmak we POM-yň ulanylyş gerimini hasam giňeltmek üçin täsiriň berkligini, ýylylyga garşylygy we sürtülme garşylygyny hasam gowulandyrmak zerurdyr. POM

POM-ny üýtgetmegiň açary, birleşdirilen ulgamyň fazalarynyň arasyndaky utgaşyklykdyr we köp funksiýaly utgaşdyryjylaryň ösüşi we gözlegleri ýokarlandyrylmalydyr.Täze döredilen jel ulgamy we in-situ polimerizirlenen ionomer berkitmesi, birleşýän ulgamy interfeýs sazlaşygyny çözmek üçin täze gözleg ugry bolan durnukly aralaşýan tor emele getirýär.Himiki üýtgemegiň açary, sintez prosesinde komonomlary saýlamak arkaly köp funksiýaly toparlaryň molekulýar zynjyryň içine girmegidir, mundan beýläk üýtgetmek üçin şertler üpjün edýär;komonomlaryň sanyny sazlamak, molekulýar gurluşyň dizaýnyny optimallaşdyrmak, seriallaşdyrmagy we işlemegi we ýokary öndürijilikli POM sintez etmek.


Iş wagty: 18-2022-nji oktýabr